ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

IPSOS
/különösen az Ipsos s.r.o által végzett adatok kezelésére/

Az Ipsos s.r.o által üzemeltetett www.populacio.hu weboldal (továbbiakban Webhely) felhasználói adatok kezeléséről

1. PREAMBULUM

A weboldal felhasználói adatainak kezelését az IPSOS s.r.o. végzi. 

Az IPSOS s.r.o által végzett kutatások elvégzéséhez szükséges adatok nyilvántartása és feldolgozása megköveteli az adatvédelemmel, a személyes adatok védelmével kapcsolatos feladatok egységes rendszerbe foglalását. 

A szabályozás biztosítja az adatvédelmet, amelyek alapján az adatvédelem a lehetőségekhez képest a legmagasabb szinten valósítható meg. Az adatvédelem területén megfogalmazott intézkedések az adatok bizalmasságát, hitelességét és sértetlenségét biztosítják. 

Jelen Adatvédelmi Szabályzat az Adatvédelmi törvényre figyelemmel és az IPSOS s.r.o biztonságpolitikai elveire épülve készült. 

A szabályozás célja, hogy az IPSOS s.r.o által kezelt személyes adatok biztonságának kialakítása érdekében meghatározza, és egységes keretbe foglalja azokat az eljárási követelményeket, melyeket az IPSOS s.r.o valamennyi foglalkoztatottjának a rá vonatkozó mértékben - ismernie és a biztonsági követelmények érvényesítése érdekében alkalmaznia kell

2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA, ÉRVÉNYESÍTÉSE

 

A Szabályzat területi hatálya: kiterjed az IPSOS s.r.o teljes működési területére, valamennyi alkalmazott informatikai eszközre és szoftverre. 

A Szabályzat személyi hatálya: kiterjed az IPSOS s.r.o -val munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló valamennyi munkavállalójára, szervezeti osztályára, valamint az IPSOS s.r.o -val kapcsolatban álló felhasználókra. 

A Szabályzat időbeli hatálya: a kiadás napjától visszavonásig érvényes. 

Az Adatvédelmi Szabályzat érvényesítése és a megismerési kötelezettség:

Jelen Szabályzatban előírtak betartatásáért hatás- és jogosultsági körére vonatkozóan minden érintett alkalmazott felelős. A Szabályzatban előírtak betartásának ellenőrzése a vezetés által kijelölt személy feladata. 

A Szabályzat előírásait az IPSOS s.r.o -nál dolgozó minden személy a szakmai feladatköréhez szükséges mértékben köteles megismerni, a vonatkozó előírásokat betartani és betartatni. A Szabályzat egyes előírásait, a munkavégzéséhez szükséges mértékben, minden, a vállalattal munkaviszonyban, illetve egyéb szerződéses jogviszonyban álló foglalkoztatottal ismertetni kell. A Szabályzat előírásait megszegőkkel, illetve a jelentési kötelezettséget elmulasztókkal szemben, a hatályos törvényeknek, rendeleteknek és belső szabályzóknak megfelelő, jogszerű felelősségre vonást kell alkalmazni.

3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Adatvédelmi törvény: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. 

Személyes adat: a Felhasználóval kapcsolatba hozható adat - különösen a Felhasználó neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetés. . A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. 

Hozzájárulás: az érintett önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez illetve az adatkezelés időtartamához. 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja. 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is. 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi. 

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. 

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. 

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

IPSOS: Az Ipsos cégcsoporthoz tartozó bármelyik jogi személy, de különösen az IPSOS s.r.o és az Ipsos Zrt.

4. ADATVÉDELEM CÉLJAI

Az adatvédelem körében az IPSOS s.r.o , mint adatkezelő feladata meghatározni az adatkezeléshez önkéntesen hozzájárult természetes személyekre vonatkozó személyes adatok adatkezelésének módját, valamint biztosítani az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését és megakadályozni a felhasználói adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását. 

A Felhasználó személyes adatai kezelésének alapvető céljai az alábbiak:

 • weboldalon való regisztráción keresztüli adatbázis felépítése az adatok személyzeti célú felhasználása
 • az adatoknak az IPSOS s.r.o -val szerződőtt partnerek felé való személyzeti célú továbbítása
 • piackutatási elemzések készítése, így különösen a nem, kor, foglalkozás, iskolai végzettség szerinti szűrés és csoportosítás, az ebből készült elemzések körében egyes felhasználói adatok referencia szintű általános és speciális felhasználása
 • hírlevél küldése
 • az adatok IPSOS s.r.o weboldaltól eltérő kutatásaihoz való felhasználása
 • a Felhasználó külön hozzájárulása esetén a Felhasználó marketing célból történő megkeresése, részére papír alapon, vagy elektronikus úton hírlevelek megküldése, illetőleg a Felhasználó telefonon történő megkeresése.
 • az Ipsos s.r.o. által végzett különböző módszertanú piackutatásokban való részvételi lehetőségének biztosítására, ami magában foglalja elektronikus levelek és telefonos szöveges üzenetekben való kommunikációt a Felhasználóval

5. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. 

Törvény közérdekből - adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. 

Az adatkezeléssel és az Érintettek személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen Szabályzat kizárólag természetes személyek a személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel. 

Az IPSOS s.r.o tevékenysége végzése során számítógépes adatnyilvántartást működtet a felhasználók, adatszolgáltatók adatainak tárolására és ezen adatok alapján végez nyilvántartási, adatkezelési és  feldolgozási tevékenységet.

6. A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Az IPSOS s.r.o a Felhasználók önkéntes hozzájárulással megadott adatait kezeli melyek

 • a Felhasználó személyes adatai (név, anyja neve, születési hely, idő )
 • illetőleg egyéb adatai (telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám), továbbá esetlegesen iskolai végzettség, nem, foglalkozás,
 • továbbá minden olyan személyes szenzitív információt, melyeket a Felhasználó önkéntesen közöl az Adatkezelővel,
 • valamit a Webhely használatából eredő adatok. 

Amikor a felhasználó felkeresi a Webhelyet, automatikusan hozzáférhetünk bizonyos adatokhoz, többek között az internetprotokoll (IP) címéhez, a böngészőjére vonatkozó adatokhoz, a sütik, képpontcímkék és más technológiák által gyűjtött adatokhoz, a látogatás időpontjához, és hogy melyik weboldalt látogatta meg közvetlenül a jelen Webhely felkeresése előtt.

7. ADATFELDOLGOZÁS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS

Az érintett adatait továbbíthatjuk az Ipsos vállalatcsalád többi tagjával a jelen adatvédelmi irányelvben ismertett célokra. 

Harmadik félnek számítanak azon szolgáltatók, melyek a cég működését biztosítják, mint webhely adminisztráció, adatelemzés, infrastruktúráról való gondoskodás, információtechnológiai szolgáltatások, ügyfélszolgálat, e-mail szolgáltatások, felülvizsgálat és hasonló szolgáltatások, annak érdekében, hogy képesek legyenek ezeket a szolgáltatásokat elvégezni.

Harmadik félnek minősül az Ipsos Zrt. olyan egyéb üzleti tevékenysége kapcsán minden olyan fél, akivel kapcsolatba kerül, eszközök vagy részvények átszervezése, egyesítése, eladása, közös vállalkozásba adása, átruházása, átadása vagy más módon történő megszüntetése esetén (beleértve ebbe a csődeljárást vagy hasonló eljárásokat is). 

Az adattovábbítás harmadik fél részére abban az esetben, ha törvény írja elő, illetve ha azt helyénvalónak tartjuk jogi eljárás teljesítésekor; közszolgálati vagy kormányzati hatóságok kérésére, beleértve a külföldi hatóságokat is; illetve saját és partnervállalataink működése,- a felhasználók saját vagy cégeik jogainak, biztonságának védelmében. 

Az Önkéntes résztvevő amennyiben az üzenőfalakon, csevegésekben, profillapokon, blogokon és más szolgáltatásokon, ahol információkat és véleményeket közöl (FGD online), tájékoztatjuk, hogy ezeken a szolgáltatásokon keresztül közölt vagy nyilvánosságra hozott adatok nyilvános adatokká válnak, és elérhetőek lesznek a Webhely látogatói és a nagyközönség számára.

8. ADATOK KEZELÉSÉNEK HATÁRIDEJE, ADATTÁROLÁS

Személyes adatok tárolása a vonatkozó jogszabályok alapján a célhoz-kötöttség fennállásáig lehet csak tárolni. 

A Felhasználóhoz kapcsolódó valamennyi olyan dokumentumot és/vagy ezen dokumentumok számítástechnikai rendszerben rögzített adattartalmát, melyek gazdasági esemény megtörténtét dokumentálják, s így számviteli bizonylatnak minősülnek, az IPSOS s.r.o a hatályos adó és számviteli szabályokban meghatározott megőrzési időig tárolja.

9. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

A Érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 

A Felhasználó kérelmére az IPSOS s.r.o, mint adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt,

illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az IPSOS s.r.o köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást Info tv. 15.§-ára tekintettel.

10. TILTAKOZÁS SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSE ELLEN

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

11. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: IPSOS s.r.o.

Rövid név: IPSOS s.r.o.

Székhely: Na Příkopě 22, vchod E, 110 00 Praha 1, Czech Republic

Telefon: +420 226 513 111

E-mail: info@populacio.hu

Ügyfélszolgálat: info@populacio.hu

Cégjegyzékszám: 267 38 902

Adószám: CZ26738902

Képviselő: Radek Jalůvka

12. HONORÁRIUM

A Felhasználónak az Ipsos s.r.o. által működtetett Populacio.hu on-line panel használatából adódóan megszerzett bevételéből az önálló tevékenységből származó jövedelem szabályai szerint adóznia szükséges és az esetlegesen felmerülő adó-, járulék- és egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség, valamint a kapcsolódó adminisztrációs kötelezettségek a Felhasználót terhelik. A szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadja az előzőeket, azzal, hogy ezzel összefüggésben az Ipsos s.r.o.-val és az Ipsos Zrt.-vel szemben igénye, követelése nincsen.

13. HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT

A Felhasználó a Webhely használatával  hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Ipsos s.r.o (székhely:11000 Prága, Na Příkopě 22.) adatbázisába kerüljenek, és azokat az Ipsos s.r.o – esetleges tiltási nyilatkozatom kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját piackutatási tevékenysége céljából felhasználhassa.

14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Adatvédelmi Szabályzat mindenkor hatályos szövegét az IPSOS s.r.o köteles a honlapján közzétenni. Jelen szabályzat 2015.november 01. napjától érvényes.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Web: www.naih.hu

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 1 391-1400

Fax: +36 1 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatvédelmi szám:

adatkezelés megnevezéseadatkezelés nyilvántartási száma

hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. Hírlevél küldése.

NAIH-90957/2015.

marketing. Marketing célú levelek küldése, megkeresések.

NAIH-90976/2015.

fogyasztói szokások felmérésére szolgáló adatbázis építés. Önkéntes regisztráció útján jelentkezett érintettek részére kérdőívek, emailek és sms-ek küldése

NAIH-90975/2015.

időszakos promóció. Promóciós ajánlatok kiközvetítése a megadott e-mail címre.

NAIH-90977/2015.

nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés. Kérdőívek kitöltéséhez kapcsolódó nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés.

NAIH-90978/2015.

honlapon történő regisztráció. A honlapon történő önkéntes regisztráció alkalmával megadott adatok kezelése.

NAIH-90979/2015.

ügyfélkapcsolat. az adatkezelő közvetlenül az érintettől felvett adatokat az érintett által ismert és jóváhagyott célra használja, illetve továbbítja ügyfél bázis építése céljából.

NAIH-90980/2015.

adatbázis építése. Az önkéntes regisztráció útján történő adatok kezelése adatbázis építése céljáról a cég profiljának megfelelő céllal.

NAIH-90982/2015.

fogyasztói elégedettség mérésére szolgáló adatbázis építése. Az önkéntes regisztráció útján adatbázisunkba került érintettek részére hírlevelek küldése.

NAIH-90981/2015.